• Galeria Arkada
  • Joseph Floors
  • Witowa

Aktualności

WYBIERZ ULUBIONY SALON! ZGARNIJ NAGRODY!


Zapraszamy do udziału w konkursie Galerii Wnętrz Arkada, w której można wybrać cenne nagrody ufundowane przez MARKI w Galerii.

Wystarczy jedynie wybrać Państwa zdaniem najlepszy salon i wrzucić odp. do Urny lub przesłać wiadomością e-mail!

 

W dniach od 26.10-15.12.2013 zapraszamy Państwa do udziału w KONKURSIE, w którym nalezy wskazać najlepszy Państwa zdaniem salon, napisać dlaczego tak Państwo uważacie, wrzucić kupon do urny lub przesłać na adres e-mail: marketing@galeriaarkada.pl.

Trzy najciekawsze naszym zdaniem wypowiedzi zostaną nagrodzone.

Kupony dostępne są na ulotkach przy urnie przy wejściu do galerii. Bedą także rozdawane podczas TARGÓW MIESZKANIOWYCH RED NET w dniach od 26-27.10.2013 roku.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Marki w Galerii, a są to:

1.MIEJSCE

SESJA ZDJĘCIOWA OGRODU LUB DOMU - 10 ZDJĘĆ - ufundowana przez WITOWA.
ZEGAR COCULO  - ufundowany przez VOX MEBLE
KUPON RABATOWY 10% DO SALONU KVARCO
KUPON RABATOWY 20% DO SALONU FACHOWIEC
KUPON RABATOWY 10% NA DRZWI, PANELE, KLAMKI DO SALONU MF PARTNER
KUPON RABATOWY 20% NA ZAKUPIONIE OBRAZY DO SALONU MF PARTNER

2. MIEJSCE

PODUSZKA Z KOLEKCJI DLA SPANIA - SALON DLA SPANIA
PRZEZROCZYSTA LAMPKA IRIS - ufundowana przez salon Elektrodom
ZEGAR COCULO - ufundowany przez VOX MEBLE
KUPON RABATOWY 15% DO SALONU FACHOWIEC
KUPON RABATOWY 10% NA DRZWI, PANELE, KLAMKI DO SALONU MF PARTNER
KUPON RABATOWY 20% NA ZAKUPIONIE OBRAZY DO SALONU MF PARTNER

3 MIEJSCE

ZEGAR COCULO - ufundowany przez VOX MEBLE
KUPON RABATOWY 5% DO SALONU FACHOWIEC

Rabaty w danym salonie nie sumują się z innymi promocjami.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej

REGULAMIN KONKURSU

„WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY SALON”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu „Wybierz swój ulubiony Salon” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Arkada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Obornickiej 229, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000141173 (zwana dalej „Organizatorem”) przy udziale podmiotów, będących najemcami pomieszczeń w budynku Galerii Arkada przy ul. Obornickiej 229 w Poznaniu.

 

2. Konkurs organizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

3. Konkurs trwa począwszy od 26.10.2013 r. od godz. 00:00:00 do 15 grudnia 2013 r. do godz. 23:59:59 i organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub też – za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

5. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba biorąca udział w organizacji Konkursu ani też osoba zatrudniona przez Organizatora lub w jakiejkolwiek innej formie z nim współpracująca, jak również osoba zatrudniona przez któryś z podmiotów będących najemcami pomieszczeń w budynku Galerii Arkada przy ul. Obornickiej 229 w Poznaniu, lub też w jakiejkolwiek formie współpracująca z którymś z nich.

 

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 

6. Konkurs polega na udzieleniu i uzasadnieniu przez Uczestnika w formie pisemnej odpowiedzi na pytanie,  który Salon jego zdaniem najbardziej się wyróżnia (poprzez np. najciekawszy wygląd wnętrza, najlepszą ofertę, najsympatyczniejszą obsługę itp.), oraz na:

a) prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika kuponu konkursowego, umieszczonego na ulotce reklamowej Galerii Arkada, dostępnej w budynku Galerii Arkada przy ul. Obornickiej 229 w Poznaniu oraz wrzucenie go do urny umieszczonej przy wejściu głównym Galerii Arkada przy ul. Obornickiej 229 w Poznaniu,

lub też

b) przesłaniu odpowiedzi, o której mowa w pkt 6, wraz z uzasadnieniem, za pomocą wiadomości e-mail na adres: marketing@galeriaarkada.pl .

 

7. W Konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi, będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

 

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestników, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem tych danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz ich usunięcia (art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest dobrowolne.”

9. Uczestnik przesyłając prace drogą e-mailową musi  w treści wiadomości dołączyć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci:

Oświadczam, że otrzymałem/am Regulamin Konkursu „Wybierz swój ulubiony Salon”, organizowanego przez ARKADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Obornickiej 229 oraz że z tym Regulaminem się zapoznałem/am dnia …………….. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARKADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 229 (w skrócie: ARKADA) moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Wybierz swój Salon” organizowanego w okresie od 08.10 do 15 grudnia 2013r. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem tych danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest ARKADA oraz że przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Należy dołączyć podpis i datę.

                                                                                  

 

NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

9. Spośród odpowiedzi, umieszczonych na kuponach konkursowych, które zostały wrzucone do urny lub też nadesłanych za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w pkt 6, Komisja Konkursowa, złożona z 3 reprezentantów Organizatora, wyłoni trzy najciekawsze i najlepiej uzasadnione wypowiedzi Uczestników.

 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zakończeniu okresu trwania Konkursu, nie później niż do dnia 27 grudnia 2013 r.

 

11. Dla Uczestników, których wypowiedzi uznane zostaną zgodnie z pkt 7 przez Komisję Konkursową za najciekawsze i najlepiej uzasadnione, przewidziane zostały trzy zestawy nagród (zwanymi dalej „Nagrodami”) - odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie.

 

12. O wygranej Konkursu Zwycięzcy Konkursu poinformowani zostaną przez Organizatora za pomocą wiadomości elektronicznej e-mail lub też telefonicznie, nie później niż do dnia 29 grudnia.  Nagrody odebrać należy osobiście w biurze Organizatora w Galerii Arkada przy ul. Obornickiej 229 w Poznaniu, nie później niż w terminie miesiąca od dnia poinformowania Zwycięzcy o wygranej Konkursu.

 

13. Fundatorem nagród w Konkursie są wybrane podmioty, będące najemcami pomieszczeń w budynku Galerii Arkada przy ul. Obornickiej 229 w Poznaniu. Lista nagród, przewidzianych za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Rabaty udzielone na zakup w poszczególnych Salonach nie podlegają łączeniu z innymi rabatami ani promocjami.

 

14. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub na inne nagrody rzeczowe. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.

 

REKLAMACJE

 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na podany w punkcie 1. niniejszego Regulaminu adres Organizatora.  Do zgłoszenia reklamacji i jej rozpatrzenia znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

PRAWA  AUTORSKIE

 

16. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi, o której mowa w pkt 6, Uczestnik wyraża zgodę  na korzystanie z treści jego wypowiedzi przez Organizatora dla celów konkursowych.

 

17. Z chwilą poinformowania Zwycięzcy o wygranej w Konkursie, następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę   na   Arkada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, praw autorskich  do  korzystania i rozporządzania zwycięską wypowiedzią na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego   1994 r. o prawie   autorskim i prawach pokrewnych. Arkada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do korzystania z wypowiedzi w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięscy konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

 

18. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać zwycięską wypowiedź, stanowiącą odpowiedź, o której mowa w pkt 6, każdą techniką  –   w tym techniką  drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką  cyfrową a także dokonywać  obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do wypowiedzi, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać wypowiedź w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w  miejscu  i w  czasie przez  siebie wybranym, np. poprzez zamieszczanie wypowiedzi na stronach internetowych Organizatora, Galerii Arkada czy facebook'u. Organizator będzie  uprawniony  do  dalszego  rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej wypowiedzi, autorowi tej wypowiedzi –  Zwycięzcy Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

19.   Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora Konkursu w Galerii Arkada w Poznaniu przy ul. Obornickiej 229, w okresie trwania Konkursu od pon. do sob. w godz. od 10.00 do 20.00 oraz w ndz. w godz. od 10.00 do 16.00 a także na stronie internetowej pod adresem www.galeriaarkada.pl .

 

20. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.

 

21. Do spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.« Wracaj
26.10.2013 11:00 Kategoria: Aktualności

Galeria arkada

Otwarte 7 dni w tygodniu
pon-sob 1000 - 2000
niedziela 1000 - 1600


Zobacz pełną mapę »


Znajdź produkt np. drzwi, farby

Szukaj sklepu wg branży
Plan Galerii Skontaktuj się z salonem
Newsletter
Wejdź na blog Galerii Arkada

Wystawcy

© Galeria Arkada
Fav Interactive media